donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

href="https://vimeo.com/313470669"> Taula Rodona Dona i Esport from Oliver Villas on Vimeo.

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, EQUITAT, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, Xocolatades, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

9 Taula rodona dona i esport from Oliver Villas on Vimeo.

dimarts, 2 de setembre de 2014

A 2 dies del 19è aniversari de l'inici a Beijing de la IV Conferència Mundial sobre la Dona

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcw.htm

  Declaració de Beijing 
 Beijing,  IV Conferència Mundial sobre la Dona
4 a 15 de setembre de 1995
1. Nosaltres, els governs que participem en la Quarta Conferència Mundial
sobre la Dona,
2. Reunits a Beijing el setembre de 1995, any del cinquantenari de la
fundació de les Nacions Unides,
3. Decidits a promoure els objectius d'igualtat, desenvolupament i pau per a totes les dones del món, en interès de tota la humanitat, 
4. Reconeixent les aspiracions de les dones del món sencer i prenent
nota de la diversitat de les dones i de les seves funcions i circumstàncies,
fent honor a les dones que han aplanat el camí, i inspirats per
l'esperança que resideix en la joventut del món,
5. Reconeixem que la situació de la dona ha avançat en alguns aspectes
importants en l'últim decenni, tot i que els progressos no han estat
homogenis, persisteixen les desigualtats entre dones i homes i segueix
havent obstacles importants, que comporten greus conseqüències per al
benestar de tots els pobles,
6. Reconeixem així mateix que aquesta situació s'ha vist agreujada per una
pobresa cada vegada més gran, que afecta la vida de la major part de la
població del món i té els seus orígens en l'àmbit nacional i en l'
àmbit internacional, 
7. Ens comprometem sense reserves a combatre aquestes limitacions i obstacles ia promoure així l'avenç i la potenciació del paper de la dona en
tothom, i convenim que aquesta tasca exigeix
​​una acció urgent, amb
esperit decidit, esperança, cooperació i solidaritat, ara i en els
albors del nou segle.
Reafirmem el nostre compromís de:
8. Defensar els drets i la dignitat humana intrínseca de les dones i els
homes, tots els altres propòsits i principis consagrats en la Carta de
les Nacions Unides, la Declaració Universal de Drets Humans i altres
instruments internacionals de drets humans, en particular, la
Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació
contra la dona i la Convenció sobre els Drets de l'Infant, així com la
Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona i la
Declaració sobre el dret al desenvolupament;
9. Garantir la plena aplicació dels drets humans de les dones i les
nenes com a part inalienable, integral i indivisible de tots els drets
humans i llibertats fonamentals; 
10. Impulsar el consens i els progressos aconseguits en anteriors conferències
de les Nacions Unides - sobre la Dona, celebrada a Nairobi el 1985,
sobre el Nen, celebrada a Nova York el 1990, sobre el Medi Ambient i
al Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro el 1992, sobre els Drets
Humans, celebrada a Viena el 1993, sobre la Població i el Desenvolupament,
celebrada al Caire el 1994, i en la Cimera Mundial sobre Desenvolupament
Social, celebrada a Copenhaguen el 1995, amb l'objectiu d'aconseguir la
igualtat, el desenvolupament i la pau;
11 Aconseguir l'aplicació plena i efectiva de les Estratègies de Nairobi
orientades cap al futur per al progrés de la dona;
12. Promoure la potenciació del paper de la dona i l'avançament de la dona,
inclòs el dret a la llibertat de pensament, de consciència, de
religió i de creença, el que contribueix a la satisfacció de les
necessitats morals, ètiques, espirituals i intel · lectuals de les dones i
els homes, individualment o en comunitat amb altres, pel que els
garanteix la possibilitat de realitzar el seu ple potencial en la societat
plasmant la seva vida d'acord amb les seves pròpies aspiracions.
Estem convençuts que:
13. La potenciació del paper de la dona i la plena participació de la dona
en condicions d'igualtat en totes les esferes de la societat, inclosos
la participació en els processos d'adopció de decisions i l'accés al
poder, són fonamentals per a l'assoliment de la igualtat, el desenvolupament i
la pau;
14 Els drets de la dona són drets humans;
15. La igualtat de drets, d'oportunitats i d'accés als recursos, la
distribució equitativa entre homes i dones de les responsabilitats
respecte de la família i una associació harmoniosa entre ells són
indispensables per al seu benestar i el de la seva família, així com per a la
consolidació de la democràcia;
16 L'eradicació de la pobresa basada en el creixement econòmic sostingut,
el desenvolupament social, la protecció del medi ambient i la justícia social
exigeix
​​la participació de la dona en el desenvolupament econòmic i social i
igualtat d'oportunitats, i la participació plena i en peu d'igualtat de
dones i homes en qualitat d'agents i de beneficiaris d'un desenvolupament
sostenible centrat en la persona;
17 El reconeixement explícit i la reafirmació del dret de totes les
dones a controlar tots els aspectes de la seva salut, en particular la seva pròpia
fecunditat, és bàsic per a la potenciació del seu paper;
18. La pau local, nacional, regional i mundial és assolible i està
inextricablement vinculada al progrés de la dona, que constitueix una
força fonamental per a la direcció de la comunitat, la solució de
conflictes i la promoció d'una pau duradora a tots els nivells;

19 És indispensable dissenyar, aplicar i vigilar, a tots els nivells, amb la
plena participació de la dona, polítiques i programes, entre ells
polítiques i programes de desenvolupament efectius, eficaços i sinèrgics, que
tinguin en compte el gènere, i contribueixin a promoure la potenciació del
paper i l'avançament de la dona;
20. La participació i contribució de tots els participants de la societat
civil, en particular dels grups i xarxes de dones i altres
organitzacions no governamentals i organitzacions de la comunitat, amb el
ple respecte de la seva autonomia i en cooperació amb els governs, són
importants per a una aplicació i seguiment efectius de la Plataforma d'
acció;
21 L'aplicació de la Plataforma d'Acció exigeix
​​el compromís dels
governs i de la comunitat internacional. En assumir compromisos d'acció
a nivell nacional i internacional, inclosos els assumits en la Conferència,
els governs i la comunitat internacional reconeixen la necessitat de prendre
mesures prioritàries per a la potenciació del paper i l'avançament de la
dona.
Estem decidits a:
22. Intensificar els esforços i accions encaminats a assolir, abans que
acabi el segle, les metes de les Estratègies de Nairobi orientades cap a
el futur per al progrés de la dona per a fins d'aquest segle;
23 Garantir a totes les dones i les nenes tots els drets humans i
llibertats fonamentals, i prendre mesures eficaces contra les violacions
d'aquests drets i llibertats;
24. Adoptar les mesures que siguin necessàries per eliminar totes les formes de discriminació contra les dones i les nenes, i suprimir tots els
obstacles a la igualtat de gènere i l'avenç i potenciació del paper
de la dona;
25. Encoratjar els homes a participar plenament en totes les accions
encaminades a garantir la igualtat;
26. Promoure la independència econòmica de la dona, inclòs el seu ús, i
eradicar la càrrega persistent i creixent de la pobresa que recau
sobre les dones, combatent les causes estructurals d'aquesta pobresa
mitjançant canvis en les estructures econòmiques, garantint la igualtat d'
accés a totes les dones, incloses les de les zones rurals, com
agents vitals del desenvolupament, als recursos productius, oportunitats i
serveis públics;
27 Promoure un desenvolupament sostenible centrat en la persona, inclòs el
creixement econòmic sostingut, mitjançant l'ensenyament bàsic, l'educació
durant tota la vida, l'alfabetització i capacitació, i l'atenció
primària de la salut per a nenes i dones;
28. Adoptar mesures positives per tal de garantir la pau per l'avançament de la
dona i, reconeixent la funció rectora que han exercit les dones en
el moviment en pro de la pau, treballar activament cap al desarmament
general i complet sota control internacional estricte i eficaç, i donar suport
les negociacions per a la concertació, sense demora, d'un tractat ampli de
prohibició dels assaigs nuclears, d'abast universal i verificable
multilateral i efectivament, que contribueixi al desarmament nuclears
29. Prevenir i eliminar totes les formes de violència contra les dones i les
nenes;
30. Garantir la igualtat d'accés i la igualtat de tracte d'homes i
dones en l'educació i l'atenció de salut i promoure la salut sexual i
reproductiva de la dona i la seva educació;
31. Promoure i protegir tots els drets humans de les dones i les nenes;
32. Intensificar els esforços per a garantir el gaudi en condicions de
igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals a totes
les dones i les nenes que s'enfronten múltiples barreres per aconseguir la seva
potenciació i el seu avenç per factors com la raça, l'edat, l'idioma,
l'origen ètnic, la cultura, la religió o la discapacitat, o per
pertànyer a la població indígena;
33. Garantir el respecte del dret internacional, inclòs el dret
humanitari, a fi de protegir les dones i les nenes en particular;
34. Potenciar al màxim la capacitat de les dones i les nenes de totes les
edats, garantir la seva plena participació, en condicions d'igualtat, en
la construcció d'un món millor per a tots i promoure el seu paper en el
procés de desenvolupament.
Estem decidits a:
35. Garantir l'accés de les dones en condicions d'igualtat als
recursos econòmics, incloent-hi la terra, el crèdit, la ciència i la
tecnologia, la capacitació professional, la informació, les comunicacions
i els mercats, com a mitjà de promoure l'avenç de les dones i les
nenes i la potenciació del seu paper, fins i tot mitjançant l'augment del seu
capacitat per gaudir dels beneficis de la igualtat d'accés a aquests
recursos per al que es recorrerà a, entre altres coses, la cooperació
internacional;
36. Garantir l'èxit de la Plataforma d'Acció exigirà un compromís
decidit dels governs i de les organitzacions i institucions
internacionals a tots els nivells. Estem fermament convençuts que
el desenvolupament econòmic, el desenvolupament social i la protecció del 

medi ambient són elements interdependents i sinèrgics del desenvolupament
sostenible, que és el marc dels nostres esforços per aconseguir una millor
qualitat de vida per a tothom. Un desenvolupament social equitatiu que reconegui 
de donar als pobres, en particular a les dones que viuen en la pobresa,
la possibilitat d'utilitzar els recursos ambientals de manera sostenible és
una base necessària del desenvolupament sostenible.
  Reconeixem també que el creixement econòmic sostingut de base àmplia en el context del
desenvolupament sostenible és necessari per donar suport al desenvolupament social i la justícia social. L'èxit de la Plataforma d'Acció també requerirà una
mobilització apropiada de recursos a nivell nacional i internacional i
recursos nous i addicionals per als països en desenvolupament procedents d'
tots els mecanismes de finançament disponibles, incloses les fonts
multilaterals, bilaterals i privades per a l'avenç de la dona;
recursos financers per enfortir la capacitat de les institucions
nacionals, subregionals, regionals i internacionals; el compromís de
aconseguir la igualtat de drets, la igualtat de responsabilitats i la
igualtat d'oportunitats, així com la igualtat de participació de les
dones i els homes en tots els òrgans i processos de determinació de
polítiques a nivell nacional, regional i internacional; l'establiment o
enfortiment de mecanismes en tots els nivells per retre comptes a
les dones del món;
37. Garantir també l'èxit de la Plataforma d'Acció en els països amb
economies en transició, el que exigirà cooperació i assistència
internacionals constants; 
38 Per la present ens comprometem en qualitat de Governs a aplicar la
següent Plataforma d'Acció i a garantir que totes les nostres polítiques
i programes reflecteixin una perspectiva de gènere. Instem al sistema de les
Nacions Unides, a les institucions financeres regionals i
internacionals i a les altres institucions regionals i internacionals
pertinents, a totes les dones i tots els homes, així com a les
organitzacions no governamentals, amb ple respecte de la seva autonomia, ja
tots els sectors de la societat civil a què, en cooperació amb els
governs, es comprometin plenament i contribueixin a l'aplicació d'aquesta
Plataforma d'Acció.
Please help Google Translate improve quality for your language here.