donabalafia amb els 44 anys de Moviment Veinal a Balàfia

About The Women's Sports Foundation from Women's Sports Foundation Activitats, promoció de la IGUALTAT, Xocolatades, Feminisme, Exposicions, presentacions de llibres i Conferències, una mica de tot, la millor programació per aquest any que encetem.

dimarts, 26 de juny de 2012

Declaració d' Atenes : 20 anys

Poc hem avançat : Olga Kefaloyanni - New Democracy, és l'unica dona entre els 18 membres del nou gavinet de govern del tripartit que governarà Grecia durant els propers anys.


Adoptada en la primera Cimera Europea "Dones al poder", celebrada a Atenes el 3 de novembre de 1992.
PERQUÈ la igualtat formal i real entre les dones i homes és un dret fonamental de l'ésser humà. PERQUÈ les dones representen més de la meitat de la població. La democràcia exigeix ​​la paritat en la representació i en l'administració de les nacions. 
 PERQUÈ les dones constitueixen la meitat de les intel · ligències i de les capacitats potencials de la humanitat i la seva infra-representació en els llocs de decisió constitueix una pèrdua per al conjunt de la societat.PERQUÈ una participació equilibrada de dones i homes en la presa de decisions pot generar idees, valors i comportaments diferents, que vagin en la direcció d'un món més just i equilibrat tant per a les dones com per als homes.PERQUÈ la infra-representació de les dones en els llocs de decisió impedeix assumir plenament els interessos i les necessitats del conjunt de la societat.PROCLAMEM la necessitat d'assolir un repartiment equilibrat dels poders públics i polítics entre dones i homes.REIVINDIQUEM la igualtat de participació de les dones i dels homes en la presa de decisions públiques i polítiques.DESTAQUEM la necessitat de realitzar modificacions profundes en l'estructura dels processos de decisió per tal d'assegurar aquesta igualtat.

 
http://www.europarl.cat/parliament/benvinguda1.php

                                                            DECLARACIÓ
Les sotasignants, dones amb experiència en altes responsabilitats polítiques, reunides a Atenes, 3 de novembre de 1992 a invitació de la Comissió de les Comunitats europees amb ocasió de la primera Cimera Europea "Dones al poder", adoptem la declaració següent:-Constatem un dèficit democràtic.-Constatem que la situació actual de les dones en els Estats membres de les comunitats europees i en altres països europeus se segueix caracteritzant per una desigualtat profunda en totes les instàncies i organismes de decisió públics i polítics a tots els nivells-local, regional, nacional i europeu-Constatem amb preocupació que la participació de les dones en la presa de decisió política no ha millorat en alguns països europeus des de mitjans dels anys 70 i que l'evolució política recent ha produït una disminució sensible de la proporció de dones que ocupen llocs de decisió, sobretot en les assemblees legislatives.-Concloem que l'accés de les dones als mateixos drets formals que els homes, entre ells el dret al vot, el dret a presentar-se a les eleccions ia presentar la seva candidatura a llocs elevats de l'administració pública, no ha conduït a la igualtat en la pràctica.-Deplorem en conseqüència l'absència d'estratègies que permetin traslladar tots els principis democràtics a la realitat.-Proclamem la necessitat d'aconseguir un repartiment equilibrat dels poders públics i polítics entre dones i, homes.Un sistema democràtic ha d'assegurar una participació igual dels seus ciutadans i ciutadanes en la vida pública i política.-Demanem la igualtat de participació de les dones i dels homes en la presa de decisió pública i política. Destaquem la necessitat de procedir a modificacions de l'estructura dels processos de decisió per tal d'assegurar aquesta igualtat en la pràctica. 
Sostenim els principis i arguments següents:La igualtat formal i real entre dones i homes és un dret fonamental de l'ésser humà.Les dones representaran més de la meitat de la població. La igualtat exigeix ​​la paritat en la representació i administració de les nacions.Les dones representen la meitat de les intel · ligències i de les qualificacions de la humanitat i la seva infra-representació en els llocs de decisió constitueix una pèrdua per a la societat en conjunt.La infra-representació de les dones en els llocs de decisió no permet prendre plenament en consideració els interessos i les necessitats del conjunt de la població.Una participació equilibrada de les dones i dels homes en la presa de decisions és susceptible d'engendrar idees, valors i comportaments diferents, que van en la direcció d'un món més just i més equilibrat tant per a les dones com per als homes.Fem una crida a tota la Societat :Convidem a la Comissió de les Comunitats Europees ia tots els organismes europeus i internacionals a adoptar programes d'acció i mesures que permetin assegurar la plena participació de les dones en la presa de decisions en el si d'aquests organismes.Convidem als Estats membres de la Comunitat Europea i els altres estats europeus a integrar plenament la igualtat d'oportunitats per a les dones i els homes en els seus sistemes educatius i en totes les seves polítiques nacionals ia adoptar les mesures necessàries per a la posada en pràctica d'aquests objectius , amb la finalitat que dones i homes comparteixin de forma igualitària als llocs de decisió.Convidem a tots els dirigents polítics europeus i nacionals a acceptar totes les conseqüències del principi de democràcia en què tots els partits es fonamenten, garantint una participació equilibrada entre dones i homes en el poder, en particular en els llocs polítics i administratius, mitjançant una política de sensibilització i mecanismes adequats per a la consecució d'aquest fi.Convidem als interlocutors socials responsables dels sindicats i les organitzacions empresarials, tant a nivell nacional com europeu, a reconèixer la contribució creixent de les dones al mercat de treball ia establir els mecanismes necessaris per aconseguir una participació igual de les dones en tots els nivells d'aquestes organitzacions, inclosos els òrgans de decisió.Convidem a les organitzacions de dones a nivell nacional i europeu a continuar amb el seu treball de suport a les dones perquè exerceixin plenament els seus drets de ciutadanes mitjançant campanyes de sensibilització, programes de formació i qualsevol altra mesura que es consideri adient.Convidem a totes les persones que treballen en els mitjans de comunicació a donar una imatge no estereotipada de les dones i dels homes, a informar a l'opinió pública de la necessitat d'una participació equilibrada de les dones i dels homes en la presa de decisions ia defensar els principis sobre els quals es fonamenta aquest equilibri.Convidem a les dones i als homes de tots els països d'Europa a reconèixer la necessitat d'aconseguir un equilibri entre dones i homes ia acceptar totes les seves conseqüències per tal d'establir una veritable i duradora democràcia.

Llancem una campanya per reforçar la Democràcia EuropeaAfirmem la necessitat, en aquesta època de canvis profunds i d'esperança en la construcció d'Europa, de dur a terme un canvi d'actituds i d'estructures indispensable per assolir un equilibri entre dones i homes en els nivells de presa de decisions.Aquests canvis essencials han d'estar units a les importants transformacions que s'estan produint en la societat europea, transformacions que seran millor acceptades si les dones participen en la mateixa mesura que els homes.En signar aquesta declaració, vam llançar una campanya de mobilització, per assegurar una participació equilibrada de les dones i dels homes en els llocs de decisió, tant a nivell local, com regional i nacional i en les institucions europees, inclòs el pròxim Parlament Europeu .